інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурологічна думка

ISSN 2311-9489 (Print)
ISSN 2786-8265 (Online)

Збірник наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» є рецензованим часописом з відкритим доступом, що презентує результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем, які набули особливого значення за умов сучасної динаміки культуротворчих процесів в Україні та світі.

Метою видання збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» є консолідація і підтримка досліджень з культурології, філософії культури, мистецтвознавства. Тематична спрямованість фахового наукового видання пов’язана з висвітленням результатів наукових досліджень у галузі культурології як системи знань про сутність культури, закономірність та розвиток середовища людського існування; аналізом теоретичних, історичних, мистецтвознавчих, соціологічних тощо аспектів української культурології, вивченням культури як надскладної системи, як глобального феномену, споконвічно поєднаного з розвитком людини.

До друку приймаються статті за напрямами:

  • теорія та історія культури;
  • українська культура;
  • культурна антропологія;
  • соціологія культури;
  • екранна культура;
  • культурна спадщина та пам’яткоохоронна справа;
  • прикладна культурологія і культурні практики;
  • етнокультурологія;
  • філософія культури;
  • світова культура та міжкультурні зв’язки.

Видається з 2009 року.

Засновник і видавець: Інститут культурології Національної академії мистецтв України.

Періодичність: двічі на рік.

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Збірник наукових праць «Культурологічна думка» зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 21917-13757ПР від 21.05.2019 р.).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р., збірник наукових праць «Культурологічна думка» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”), у яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук і доктора філософії.

Головний редактор: Льоос Гельмут Людвіг, доктор наук габілітований (музикознавство), професор (Інститут музикології Університету м. Лейпциг, Німеччина), ORCID 0000-0002-4742-3639.

До Редакційної колегії входять відомі вітчизняні та зарубіжні науковці.

Видання призначене для науковців (культурологів, філософів, істориків, мистецтвознавців тощо), митців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, працівників культури та для всіх зацікавлених проблемами гуманітарного знання.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право редакції збірника наукових праць «Культурологічна думка» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії   CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Політика відкритого доступу: Редакційна колегія збірника наукових праць «Культурологічна думка» дотримується політики відкритого доступу open access до змісту статей на умовах, згідно з якими доступні громадськості дослідження сприяють більш глобальному обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей збірника наукових праць «Культурологічна думка» представлений на офіційному веб-сайті в розділі Архів.

Редакційна колегія збірника наукових праць «Культурологічна думка» вжила заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. Детальніше у розділі Публікаційна етика.

Публікації в збірнику відображають погляди їхніх авторів, що можуть не збігатися з поглядами редакційної колегії; відповідальність за достовірність інформації повністю несуть автори.

Для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах редакція збірника наукових праць «Культурологічна думка» користується програмним забезпеченням AntiPlagiarism.net. Рукописи з наднормованим відсотком неоригінального тексту чи текстовими запозиченнями без посилань на першоджерело, а також ті, що містять наднормовий відсоток цитування з інших джерел, відхиляються Редакційною колегією і не допускаються до публікації.

Усі повнотекстові варіанти статей збірника наукових праць «Культурологічна думка» представлено на офіційному веб-сайті збірника та офіційному веб сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Поштова адреса редакції: Інститут культурології НАМ України, бульвар Тараса Шевченка, 50–52, 7 поверх, к. 705, Київ, 01032;

e-mail: для авторів – kultdumka.iknamu@gmail.com , для організацій – kultdumka@icr.org.ua ; тел.: +380 44 2357196.