інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна

Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

 

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна», проведеної Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 29 червня 2023 року.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, (протокол № 5 від 27 липня 2023 року).

Проведення конференції відбулось в межах виконання ФНД Інституту культурології НАМ України за темами «Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіа технології, рекламна пам’ять» (2021–2024, керівник — доктор філософських наук, професор, академік Чміль Г. П.) та «Моделі національної культури: україно-европейські стратегеми» (2021–2024, керівник — доктор мистецтвознавства, професор, академік Скуратівський В. Л.).

Збірник містить наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції.

Редакційна колегія:

Ганна ЧМІЛЬ — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор;
Ігор САВЧУК — директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;
Олесь САНІН — віце президент Національної академії мистецтв України, член-кореспондент НАМ України, кінорежисер, заслужений артист України;
Олексій СКРИПНИК — в.о. головний учений секретар Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України;
Ірина ЗУБАВІНА — вчений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;
Асматі ЧІБАЛАШВІЛІ — заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, с. н. с.;
Інна КУЗНЄЦОВА — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph. D., філософія), доцент, с.н.с., заслужений працівник культури України;
Андрій СИДОРЕНКО — вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства.

Упорядники:
ЗУБАВІНА І. Б., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;
КУЗНЄЦОВА І. В., доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с.

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1

Ганна ЧМІЛЬ  Україна — «уявлювана спільнота», локалізована в часі війною: культурно-мистецький вимір  9
Йосип ЗАНКІ  Мистецька солідарність і свобода проти пригноблення / Artist solidarity and freedom vs oppression  14
Олесь САНІН  Роль митця на війні. Виклики і загрози  21
Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ  Парадокси модерну і постмодерну  25
Ігор ЮДКІН  Semantic Net of a Prosaic Text from the Viewpoint of Mereology as Exemplified with the Case of J.R.R. Tolkien / Семантична мережа прозаїчного тексту з точки зору мереології: на прикладі Дж. Р. Р. Толкіна  31
Ірина ЗУБАВІНА  Художнє осмислення українським кінематографом психологічних травм війни. Особливості сюжетобудування  36
Наталія ВЛАДИМИРОВА  Особливості входження теми війни у сучасний театральний простір: діалог драматургії з режисурою  41
Олена БЕРЕГОВА  Духовно-культурна складова стратегії національної резилієнтності України  43
Асматі ЧІБАЛАШВІЛІ  Мистецтво як інструмент гуманізації технологій  46
Інна КУЗНЄЦОВА  Мистецтво, людина, війна: концепт людяності та етика відсічі  49

РОЗДІЛ 2

Петро БЕНЮК  Міфотворення як фактор впливу в національному музичному театрі. Період «мистецького переходу»  54
Святослав БЕРДИНСЬКИХ  Актуальний запит у сфері проектування середовища за умов війни  59
Оксана БІТАЄВА  До проблеми реституції культурних цінностей: законодавче та нормативне забезпечення  61
Олена БОНДАРЕВА  Сучасний драматургічний текст про війну у постколоніальних/ деколоніальних контекстах  65
Ганна БОРИШПОЛЬ  До питання пошуку культурологічних вимірів суспільного ідеалу: соціокультурна парадигма досліджень цінностей  69
Наталія БУЛАВІНА  Досвід NFT-арту під час війни  73
Олександр БУЦЕНКО  Машина ілюзій чи детектор брехні  76
Лариса ГОРЕНКО  Культурософія і духовні цінності епохи постмодерну  78
Віолетта ДЕМЕЩЕНКО  Україна в реаліях війни: особливості культурної дипломатії  87
Алла ДЕМУРА  Від міфотворення до сюжетобудування: реабілітація образу героя через призму трагедії і травми в сучасному українському кіно  92
Ірина ДУБРОВІНА  Музичний світ Богдани Фільц та поезія Олександра Олеся  95
Оксана ЄЛЬЧИК  Світові тенденції екранізованих театральних вистав ХХІ століття  100
Тетяна ЖУРАВЛЬОВА  Концепт кохання в сучасній українській екранній культурі: особливості кінодраматургії  104
Ганна ІВАНЮШЕНКО  Міжнародний фестиваль давньої музики у Львові у час російсько-української війни  110
Антон КАРМАЗІН  Тульчин і Марківка: Вінницькі музеї Миколи Леонтовича  113
Максим КЛОПЕНКО  Кінематограф «морального занепокоєння» як фіксація сьогодення в контексті війни і національної саморефлексії  117
Вікторія КОНОВАЛОВА  Тренінг на основі акторських технік — як засіб психосоціальної підтримки в Україні під час повномасштабної війни  121
Надія КОРАБЛЬОВА  Людина — символічний і культурний ресурс нелюдяної парадигми людської сутності доби «пост»  125
Георгій КУРБАНОВ  Культурна глобалізація й національна ідентичність як основа національної неповторності  133
Галина ЛАГУС  Міжкультурна взаємодія: сучасні виклики та перспективи  136
Костянтин ЛАПУШЕН  Мистецтво через призму сили, трагедії, травми як актуальний запит доби. Тенденції сюжетобудування  140
Наталія ЛИЧКОВСЬКА  Українське сучасне кіномистецтво в період війни в Україні  143
Андрій МАРКОВСЬКИЙ  Повоєнна архітектура: відбудова чи перебудова?  148
Іван МАРЧЕНКО  Адаптація до епохи диджиталізації: використання штучного інтелекту та віртуальної реальності в медійному просторі України на тлі світового досвіду  150
Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ  Мелодрама — улюблений жанр політиків  155
Марина МІЩЕНКО  Символічний контекст пам’яток у проявах національного спротиву воєнній агресії  158
Руслана МНОЖИНСЬКА  Історіософська концепція буття України Є. Маланюка  164
Євген НИЩУК  Ландшафти пам’яті моновистави в контексті формування наративу спротиву (на матеріалі вистав «Момент кохання» та «Прекрасний звір у серці!»)  167
Олександра ОЛІЙНИК  Культурні ініціативи: збереження української ідентичності окупованих територій та мистецька рефлексія культури безпеки  171
Віра ОРЛОВА  Unbreakable flowers: a duet of flowers and war / Незламні квіти: дует квітів і війни  174
Наталія ПИРОГОВА  М’яка сила (soft power) культурної дипломатії  177
Галина ПОГРЕБНЯК (Galyna Pogrebnyіak)  The activities of the Kyiv National Circus During the times of the war. Thoughts of a Film Director / Діяльність Київського Національного цирку в роки війни. Роздуми кінорежисера  180
Едуард ПРИСТУПА  Українська народна казка в аудіовізуальному просторі як основа формування морального імперативу дитини  183
Марина ПРОТАС  Трансформація арт-епістеми в умовах війни: вектор зміцнення ідентичності суверенної нації  194
Андрій СЕНДЕЦЬКИЙ  Socio-Cultural Dynamics of Ukrainian-Polish Theatrical Dialogue in the 21st Century as Reflected in Professional Theatre Journals of Poland / Соціокультурна динаміка українсько-польського театрального діалогу в ХХІ ст. на сторінках фахових театральних часописів Польщі  204
Олег СИДОР  Волинська відповідь російській агресії  207
Альона СТУЛІЙ  Різновиди мультимедійних рішень в соціальних аудіовізуальних проектах як спосіб підвищення обізнаності суспільства про актуальні проблеми  211
Сяо СЯО  Еволюція трактувань ролі фортепіано в камерній музиці ХХ століття  215
Ольга УСПЕНСЬКА  Підготовка фахівців рівня доктора мистецтва: особливості творчої мистецької складової програми за спеціальністю «сценічне мистецтво»  218
Олександра ХАЛЕПА  Ревіталізація постіндустріальних просторів шляхом інтеграції новітніх медіа-арт практик в умовах повномасштабного вторгнення  221
Оксана ЧЕПЕЛИК  До питання репрезентації українського мистецтва в сучасних світових медіа  223
Олена ЧЕРВОНЮК  Мистецтво проти війни: Benksy4Ukraine  227
Костянтин ЧЕЧЕНЯ  Практичні та методичні рекомендації для виконання старовинної музики  232
Вікторія ЧУРКІНА, Галина ВОРОНІНА  Public art як з важливий фактор ідентичності людини  236
Ілона ШАРАПАНЮК  Вплив зовнішніх звуків війни на звукове вирішення аудіовізуальної картини.Сучасна культура саунд-дизайну  241
Роман ШИРМАН  «Глядєлов». Кожне життя має значення  245
Олесь ЯНЧУК  Що спонукало мене створити цей фільм …  250
Людмила ГЛАДКА  Особливості викладання дисципліни «теорія музики» у студентів-хореографів ЗВО  256

 

© Інститут культурології НАМ України, 2023
© Автори статей (тез), 2023

 

Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна (PDF)