інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Нарація «зображуване-глядач» у сучасному культурному просторі
Нарація «зображуване-глядач» у сучасному культурному просторі.

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, протокол № 7 від 24.09.2019 р. 

Виконано у межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Культуротворчий простір екрану: сучасні інтерпретації і смисли».

Науковий керівник:

Чміль Ганна Павлівна, академік НАМ України, доктор філософських наук. 

Рецензенти:

Скуратівський В. Л., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства;

Безручко О. В., доктор мистецтвознавства, професор.

Монографію присвячено актуальній проблемі дослідження взаємодії «зображуване-глядач» у сучасному культурному просторі, у якому зображуване постає як реальне втілення символічного порядку, постійно залучаючи суб’єкта як до простору символічних практик, так і до своєрідного «зчитування» їхніх універсальних значень. З перетворенням сучасного культурного поля на екран, сам екран розкривається мережею ланцюгів означників, і середовищем поширення уявних сценаріїв дійсності та самопрезентації людини в безлічі проліферацій зображуваного «Я».

Для фахівців у галузі культурології, кінознавства, проблем сучасної гуманістики, практиків мистецтва, викладачів, студентів та дослідників творчих вищих навчальних закладів.

© Інститут культурології НАМ України, 2019.

© Чміль Г. П., Зубавіна І. Б. та ін., 2019.

© Автори статей, 2019.

 

ISBN 978-966-2241-52-5

УДК 130.02(477)

Н28

240 с., іл. Інформація про авторів.

 

The Depicted-Spectator Narrative in the Contemporary Cultural Space. 2019 (ukr.). pdf