інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Діалог культур: образ Іншого в музичному універсумі

Берегова Олена

Діалог культур: образ Іншого в музичному універсумі

Монографія

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №4 від 30.07.2020).

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики».

 

Науковий керівник

Берегова О. М., доктор мистецтвознавства, професор.

Рецензенти:

Юдкін І. М., доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, член-кореспондент НАМ України;

Кравченко О. В., доктор культурології, професор кафедри культурології Харківської державної академії культури;

Волков С. М., доктор культурології, професор кафедри виконавських дисциплін №2 Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра.

У монографії розглянуто з позицій імагології різножанрові зразки українського та світового академічного музичного мистецтва, створені на межі ХХ–ХХІ століть. Доведено, що імагологічний підхід робить можливим виявлення специфіки образного сприйняття Іншого представниками різних культур, розкриття уявлень учасників культурного діалогу один про одного, віднайдення ефективних механізмів позитивної репрезентації культури України у світі.

Для викладачів, студентів і здобувачів наукових ступенів у закладах вищої освіти гуманітарного профілю, дослідників у сферах музичного мистецтва, культурології, мистецтвознавства, філософії культури.

© Інститут культурології НАМ України, 2020.

© Берегова Олена Миколаївна, 2020.

ISBN 978-966-2241-60-0

УДК 78.03:78.08(4/9)+130.2«19/20»

Б48

304 с.; іл..

Dialogue of cultures: the image of the Other in the musical universe, 2020 (ukr.). pdf