інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Транскультурність у сучасному світі: методологічні повороти, теорії і практики

Отрешко Наталія

Транскультурність у сучасному світі: методологічні повороти, теорії і практики

Монографія

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України, протокол № 4 від 25.05.2021 р.

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Транскультурність: концепція, напрями, український контекст».

 

Керівник теми:

Отрешко Наталія Борисівна, доктор соціологічний наук, доцент.

Рецензенти:

В. В. Корнієнко, член-кореспондент НАМ України, доктор культурології, професор;

Л. Г. Скокова, доктор соціологічних наук, доцент.

У монографії досліджено концепцію і практики транскультурності в глобальному світі, її особливості і відмінності від мультикультурних практик розвинених західних країн. Першою важливою особливістю транскультурності як нової етики є те, що і вченими, і політиками усвідомлюється необхідність суто раціональної (прагматичної) форми поєднання цілей і засобів культурного співіснування.

Саме у раціональних, прагматичних вимірах сучасні вчені й політики шукають можливі шляхи поєднання відмінних ціннісних і поведінкових правил без загрози для цивілізованого світу. Другий важливий аспект своєрідного змісту новітніх форм транскультурності тісно пов’язаний із суспільною природою людини, що за своєю суттю ґрунтується на ідентифікації себе як особистості тільки через призму віддзеркаленого Іншого.

Для фахівців у галузях культурології та соціальних наук, філософії культури, мистецтвознавства, а також для дослідників наукових інституцій та вищих навчальних закладів.

© Інститут культурології НАМ України, 2021

© Отрешко Наталія, 2021

ISBN 978-966-2241-63-1

УДК 39:316.7

О80

256 с.

Транскультурність у сучасному світі: методологічні повороти, теорії і практики. pdf