інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Тексти культури: дослідження, інтерпретація
Тексти культури: дослідження, інтерпретація.

Збірник наукових праць.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №8 від 4.09.2017 р.).
 

Виконано в межах фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Морфологія культури як міждисциплінарна проблема: корпусні методи, корпоративна соціологія, комунікативні технології».

Науковий керівник:
Юдкін-Ріпун І. М., член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства.

Рецензенти:
Личковах В. А., доктор філософських наук, академік Академії наук вищої освіти України, професор (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
Найден О. С., доктор мистецтвознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України);
Руда Т. П., доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України).
 
У збірнику розглянуті питання збереження і трансляції кодів культури та інтерпретації феноменів культури як джерела соціокультурної інформації. Охоплені питання репрезентації української культурної спадщини у світовому культурному просторі, охорони культурної спадщини в Україні, вивчення текстів культури як основи культурної традиції та формування на цьому підґрунті новітньої практики національного культуротворення в Україні.
Представлений діапазон тем у полі образотворчого мистецтва, архітектури, літератури, етнології та їх різнопланове висвітлення сприятиме глибинному осмисленню і вивченню процесів культуротворення в Україні та світі.
Видання адресоване фахівцям у галузі мистецтвознавства та культурології.
.
©Юдкін-Ріпун І. М., Оляніна С. В., 2017.
© Богуцький Ю.П., передмова, 2017.
© Інститут культурології НАМ України, 2017.
© Автори статей, 2017.
.
Сторінок: 336.
ISBN   978-966-2241-43-3
.
УДК 008+7
Т 30
.
Завантажити у форматі PDF:
Texts of Culture: Research, Interpretation. 2017 (ukr.). pdf.