інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Сучасні засади культуротворення в Україні
Сучасні засади культуротворення в Україні.

Збірник тез доповідей наукової конференції (19 жовтня 2018 р.).

Збірник укладено за матеріалами наукової конференції «Сучасні засади культуротворення в Україні», проведеної Інститутом культурології НАМ України у жовтні 2018 р., відповідно до плану фундаментального дослідження за темою «Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні».
До збірника увійшли тези учасників конференції.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту культурології НАМ України від 23.10.2018 р., протокол № 9.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П., кандидат філософських наук, професор, академік Національної академії мистецтв України, (голова редколегії);
Демещенко В. В., доктор філософії (PhD, історія), (відповідальний за випуск);
Безклубенко С. Д., доктор філософських наук, професор;
Волков С. М., академік НАМ України, доктор історичних наук, професор, ректор Харківської державної академії культури;
Волков С. М., доктор культурології, професор;
Гаєвська Т. І., доктор філософії (PhD, історія);
Кузнєцова І. В., доктор філософії (PhD, філософія), доцент, с. н. с.;
Чміль Г. П., доктор філософських наук, професор, академік Національної академії мистецтв України.

© Інститут культурології НАМ України, 2018;
© Автори тез, 2018;
© Демещенко В. В., відповідальний за випуск, 2018

Сторінок: 79.

Current Principles of Cultural Development in Ukraine. 2018 (ukr.). pdf.