інститут культурології

національної академії мистецтв україни

СУБ’ЄКТ. ПАМ’ЯТЬ. ДІАЛОГ

СУБ’ЄКТ. ПАМ’ЯТЬ. ДІАЛОГ

 

Збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами наукових круглих столів: «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття», 31.05.2022; «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти», 20.06.2022 та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб’єкт у символічному полі пам’яті та в маніпулятивних мистецьких практиках», 29.06.2022.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, (протокол № 6 від 22.11.2022).

Здійснено в межах фундаментальних досліджень Інституту культурології НАМ України за темами: «Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіа-технології, рекламна пам’ять» (керівник Г. ЧМІЛЬ), «Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики» (керівник О. БЕРЕГОВА), «Культурологічний вимір пам’яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації» (керівник М. МІЩЕНКО).

Науково-редакційна колегія:

Чміль Г. П. – директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор (Голова редколегії); Сидоренко В. Д. – директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, віце-президент НАМ України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор; Берегова О. М. – заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;  Бітаєв В. А. — віце-президент НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор; Зубавіна І. Б. – учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор; Кузнєцова І. В. – вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph. D., філософія), доцент, с.н.с.; Чібалашвілі А. О. – вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, с.н.с.; Міщенко М. О. – завідувач відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, кандидат юридичних наук; Олійник О. С. – завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидат культурології.

Упорядники:

Зубавіна І. Б., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор

Кузнєцова І. В., доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с.

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб’єкт у символічному полі пам’яті та в маніпулятивних мистецьких практиках», проведеної Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 29.06.2022 р. та матеріалами круглих столів «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти» і «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття», проведених Інститутом культурології НАМ України у травні-червні 2022 р.

Збірник містить три розділи, до яких включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції та наукових круглих столів.

© Інститут культурології НАМ України, 2022.
© Автори, 2022.

 

УДК [008 + 130.2] (082)

394 с.

СУБ’ЄКТ. ПАМ’ЯТЬ. ДІАЛОГ (укр.). pdf