інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Перспективи динаміки культури в контексті самоорганізації суспільства в ХХІ столітті
Перспективи динаміки культури в контексті самоорганіза­ції суспільства в ХХІ столітті.

Збірник тез доповідей дистанційної наукової конференції (10 грудня 2019 р.).

Збірник укладено за матеріалами дистанційної наукової конференції «Перспективи динаміки культури в контексті самоорганізації суспільства в ХХІ столітті», проведеної Інститутом культурології НАМ України 10 грудня 2019 р.,

До збірника увійшли тези учасників конференції.

Редакційна колегія:

Чміль Г. П., доктор філософських наук, професор, академік Національної академії мистецтв України, директор Інституту культурології НАМ України (голова редколегії);

Жукова Н. А., доктор культурології, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України;

Кузнєцова І. В., доктор філософії (PhD, філософія), доцент, с. н. с., вчений секретар Інституту культурології НАМ України;

Демещенко В. В., доктор філософії (PhD, історія), завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України (відповідальний за випуск).

© Інститут культурології НАМ України, 2019;
© Автори тез, 2019;
© Демещенко В. В., відповідальний за випуск, 2019.

Сторінок: 69.

Perspectives on the dynamics of culture in the context of self-organization of society in the 21st century. 2019 (ukr.). pdf