інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу

Кохан Тимофій

Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу

Монографія

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол 3 від 12 травня 2021).

Монографію виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології НАМ України за темою «Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіа-технології, рекламна пам’ять».

 

Керівник теми:

Чміль Ганна Павлівна, академік НАМ України, доктор філософських наук.

Рецензенти:

Н. В. Владимирова, член-кореспондент, доктор мистецтвознавства, професор;

О. Ю. Павлова, доктор філософських наук, професор;

С. М. Холодинська, доктор культурології, доцент.

У монографії представлено персоналізовану історію європейського кіномистецтва, що розглянута на засадах культурологічного аналізу, застосування якого актуалізує низку важливих проблем: потенціал кон­цептуального перехрестя «культурологія – кінознавство», особливості трансформаційних процесів у логіці руху європейського кінематографа, історико-культурні етапи «класика – постмодернізм – неокласика».

Наголошено на феномені «персоналізація», що розглядається як структурний елемент біографічного методу – одного з наріжних чинників культурологічного аналізу. «Персоналізовану історію європейського кіномистецтва» інтерпретовано відповідно до естетико-художніх уподо­бань автора монографії.

Для фахівців у галузі історії культури, культурології, кінознавства, а також для студентів творчих навчальних закладів.

© Інститут культурології НАМ України, 2021

© Тимофій Кохан, 2021

ISBN 978-966-2241-61-7

УДК 791.1:130.2

К 75

320 с.

Персоналізована історія європейського кіномистецтва: потенціал культурологічного аналізу. pdf