інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Людина. Діалог. Цифрова культура
ЛЮДИНА. ДІАЛОГ. ЦИФРОВА КУЛЬТУРА

 

Збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами наукових круглих столів: «КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ», 20.05.2021 р., «ДІАЛОГ КУЛЬТУР У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ, 27.05.2021 р. та Всеукраїнської науково-практичної конференції «ЛЮДИНА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ. Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва», 04.06.2021 р.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, (протокол № 6 від 28.09. 2021).

Здійснено в межах фундаментальних досліджень Інституту культурології НАМ України за темами «Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики» (керівник Берегова О.), «Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід» (керівник Причепій Є.), «Культуротворчий простір екрану: сучасні інтерпретації і смисли» (керівник Чміль Г.).

Науково-редакційна колегія: 

Чміль Г. П. — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор; Сидоренко В. Д. — директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, віце-президент НАМ України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор; Бітаєв В. А. — віце-президент НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор; Берегова О. М. — заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор; Зубавіна І. Б.– учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор; Кузнєцова І. В. — вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph. D., філософія), доцент, с.н.с.; Чібалашвілі А. О. — вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, с.н.с.; Олійник О.С. — завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидат культурології (модератор круглого столу: «Діалог культур у полікультурному просторі сучасності»); Демещенко В. В. — завідувач відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України, кандидат історичних наук, доцент (модератор круглого столу: «Культурна антропологія: предмет і основні проблеми»).

Упорядники:

Зубавіна І. Б., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор;

Кузнєцова І. В., доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с.

Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина в цифровому світі. Ефекти смерті, театру, “завіси”, реального як феномени сучасного мистецтва», проведеної Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 04.06.2021 р. та матеріалами круглих столів «Культурна антропологія: предмет і основні проблеми» та «Діалог культур у полікультурному просторі сучасності», проведених Інститутом культурології НАМ України 20 і 27.05. 2021 р. Збірник містить три розділи, до яких включені наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції та наукових круглих столів.

© Інститут культурології НАМ України, 2021.

© Автори, 2021.

Л93

УДК [008 + 130.2] (082)

ISBN 978-966-2241-65-5

384 с.

Людина. Діалог. Цифрова культура. pdf