інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування

Гриценко О. А.

Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування.

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України, протокол № 8 від 22.10.2019 р.

Виконано в межах фундаментального дослідження НДР Інституту культурології НАМ України «Єдність культурного простору України у контексті соціокультурних трансформацій».

Рецензенти:

Волков С. М., доктор культурології;

Довга Л. М. , доктор філософських наук;

Кравченко О. В. , доктор культурології.

 

У монографії оглянуто різні концепції культурного простору у світовій науці (зокрема, публічних сфер Дж. Кіна, семіосфери Ю. Лотмана, постмодерного гіперпростору Ф. Джеймсона, культурного простору А. Карміна та ін.); констатовано кризу в теоретичних уявленнях про національну культуру та простір її побутування, що увиразнилася внаслідок глобалізації. На підставі аналізу недоліків територіально-антропологічних та філософських концепцій культурного простору запропоновано дві моделі культурного простору — полісферичну й топологічну. Сформульовано поняття єдності й цілісності національного культурного простору, що характеризують відповідно його комунікативну всеохопність та ідентичнісну несуперечливість. У світлі згаданих моделей проаналізовано шлях формування національного культурного простору України від часів середньовіччя до незалежності.

У книжці також розглядаються формування культурного простору та спроби реформування національної культури незалежної України. Проаналізовано бачення головних проблем української культури ініціаторами реформ, їх спільні риси й тенденції, світоглядні настанови й теоретичні уявлення, що ними керувалися реформатори. Оцінено наслідки цих реформ та їх вплив на стан культури й культурного простору України.

 

© Інститут культурології НАМ України, 2019.

© Гриценко О. А., 2019.

 

УДК 130.02(477)

ISBN 978-966-2241-46-4

Г85

256 c.

Cultural Space and National Culture: Theorizing to Reshaping (ukr.). pdf.

Cultural Space and National Culture: Theorizing to Reshaping. Summary (engl.). pdf.