інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні XXI ст.

Берегова О. М.

Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні ХХІ ст.

Монографія.

Виконано в межах фундаментального дослідження за темою: “Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження”
Рецензенти:
Юдкін І. М., доктор мистецтвознавства;
Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства;
Щербина В. М., доктор соціології.
.
Монографію присвячено дослідженню сучасних соціокультурних процесів в Україні у нових реаліях XXI століття. Автором розроблено нову методологію дослідження культури шляхом імплементації світового досвіду управління процесом комунікації у соціокультурній системі «влада – громадськість» та актуалізації багатовікових вітчизняних риторико-гомілетичних традицій. У монографії висвітлено національну специфіку та стан розвитку комунікаційних процесів у культурі України на прикладі аналізу сучасної культурної політики.
Видання розраховане на науковців гуманітарного профілю, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців галузі культури і мистецтва, широку культурну громадськість.
.
© Берегова О. М., 2009.
© Інститут культурології НАМ України, 2009.
Сторінок: 184.
ISBN 978-966-2241-07-5
УДК 130.2 (477)
ББК 71.0 (4Укр)
Б – 484
.
ЗМІСТ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО…….7
ВІД АВТОРА…….9
 
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
КОМУНІКАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ…….11
ПОНЯТТЯ КОМУНІКАЦІЇ В ЕВОЛЮЦІЙНІЙ ПРОЕКЦІЇ…….13
Розвиток уявлень про комунікацію: від античності до сучасності…….13
Основні поняття аналізу комунікаційних процесів…….20
Філософські концепції комунікації. М. Бахтіна, К. Ясперса, М. Бубера, Ю. Габермаса, Г. Щедровицького та ін…….27
Інформаційно-технічний та лінгвістичний підходи до комунікації…….38
ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ АСПЕКТІ…….43
Антропологічний, функціональний, галузевий та інші підходи до визначення поняття культури…….43
Концепції й теорії культурної комунікації в XX столітті…….47
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КУЛЬТУРІ…….53
Про деякі особливості аналізу знакових систем у культурі…….53
Вплив концепцій В. Гумбольдта та Ф. Соссюра на розвиток теорії комунікації…….59
Роль тексту в комунікаційних процесах: між дискурсом та інтерпретацією…….67
 
РОЗДІЛ ДРУГИЙ
СОЦІОКУЛЬТУРНА СИСТЕМА “ВЛАДА – ГРОМАДСЬКІСТЬ” У ДИСКУРСІ ІНТЕРАКТИВНОСТІ…….79
ПАРАДИГМА ВІДНОСИН “ВЛАДА – ГРОМАДСЬКІСТЬ”…….81
Концепції влади Н. Лумана, М. Вебера, Н. Вінера, Ю. Габермаса та поняття політичної комунікації…….81
Зворотний зв’язок у суспільствах із демократичними та антидемократичними режимами…….85
Зв’язки з громадськістю в системі державного управління…….87
Управління процесом зв’язків з громадськістю…….90
Використання засобів масової комунікації у зв’язках з громадськістю…….94
ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ “ВЛАДА – ГРОМАДСЬКІСТЬ”…….97
Інформування громадян про основні напрями державної політики через ЗМІ та немедійні джерела…….97
Громадські (публічні) консультації як ефективна комунікаційна технологія…….100
Залучення громадськості до участі – показник рівня розвитку громадянського суспільства…….102
 
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ…….107
ІСТОРИЧНІ ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ…….109
ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЇ В АКСІОЛОГІЧНИХ ОРІЄНТИРАХ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНЦЯ…….126
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ…….136
Нормативно-правові засади інформаційно-комунікаційної діяльності…….136
Проблеми становлення системи зв’язків з громадськістю в Україні…….145
Національні особливості парадигми відносин «влада – громадськість» (на прикладі культурної політики)…….149
 
ПІСЛЯМОВА…….165
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….168