інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Художня культура і мистецька освіта України: сучасні прояви і смисли

Безгін О. І., Кузнєцова І. В., Успенська О. І.

Художня культура і мистецька освіта України: сучасні прояви і смисли

Монографія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол 7 від 24.09.2019).

Виконано в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових».

 

Науковий керівник:

Безгін О. І., академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор.

Рецензенти:

Волков С. М., доктор культурології, професор;

Корнієнко В. В., доктор культурології, професор.

У монографії розглядаються концептуально-методологічні засади реалізації мистецької освіти в системі гуманітарної політики держави за сучасних економічних умовах; розвиток кадрового потенціалу вищої мистецької школи в Україні та стратегічні напрями розвитку мистецької освіти в Україні.

Для фахівців в галузі культурології, філософії культури, мистецтвознавства, дослідників наукових інституцій та творчих вищих навчальних закладів.

© Інститут культурології НАМ України, 2019.

© Безгін Олексій Ігорович, 2019.

© Кузнєцова Інна Володимирівна, 2019.

© Успенська Ольга Юріївна, 2019.

 

УДК [ [378 : 7] + 930.85 ] (477)

Б 39

ISBN 978-966-2241-51-8

208 с.

Art Culture and Art Education of Ukraine: Contemporary Manifestations and Meanings (ukr). pdf