інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Про Відділ
Відділ теорії та історії культури є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України; організований з моменту утворення Інституту в травні 2007 року.

Відділ теорії та історії культури – структурний підрозділ Інституту культурології НАМ України – почав свою роботу з моменту утворення Інституту в травні 2007 року. Співробітники відділу були задіяні в реалізації 7 фундаментальних наукових досліджень (ФНД) за ключовими спрямуваннями: історія культури, теорія культури, філософія культури.

У 2022 році співробітники відділу залучені до реалізації наступних ФНД:

«Діалог культур у постсучасності: динаміка самоорганізації та глобалізаційні виклики» під науковим керівництвом О. М. Берегової, докторки мистецтвознавства, професорки. Терміни виконання теми: 2020 – 2024.

Мета дослідження: концептуальне обґрунтування особливостей функціонування та взаємодії української національної культури на міжнародному рівні з європейськими країнами в сучасному культурному просторі за умов ризиків та викликів процесу глобалізації.

Основні завдання дослідження:

 • Проаналізувати особливості й рівень дослідження феномену та поняття «самоорганізація» в новітніх історичних та культурологічних теоріях: теоріях глобальної модернізації та глобальної залежності;
 • Виокремити та описати базові тенденції соціокультурного розвитку сучасного українського суспільства в умовах поширення міжнародного впливу глобалізації, що характеризується сучасними ризиками, інформатизацією та медіалізацією в кіберпросторі;
 • Дослідити умови та результати процесів модернізації культурних сфер суспільного життя в контексті сучасних викликів (як небезпеки суспільству) глобалізації, що обумовлено процесами самоорганізації, соціальної інтеграції та культурної репродукції;
 • Розглянути проблеми зростання культурних практик в світовому просторі та їхнього значення й впливу на розвиток сучасних напрямків суспільної, культурної, мистецької творчості в Україні;
 • Виявити та охарактеризувати особливості регіональних культурних та субкультурних практик у сучасному українському суспільстві, що опираються на процеси самоорганізації;
 • Охарактеризувати значення діалогу культур в міжнародному просторі як явища, що формує сучасну українську культуру.

Монографії за темою ФНД:

 • Берегова О. М. (2020) Діалог культур: образ Іншого в музичному універсумі. К. Інститут культурології НАМ України, 304 с. ISBN 978-966-2241-60-0.

Публікації за темою ФНД:

 • (2021) «Діалог культур у полікультурному просторі сучасності, 27.05.2021 р.Ч. 2. Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матер. наук. кр. ст.С. 79 – 214.
 • (2020) Діалог культур у процесі гармонізації постсучасного світу: Зб. тез К.: ІК НАМ України, 112 с.

«Моделі національної культури: україно-європейські стратегеми» під науковим керівництвом В. Л. Скуратівського, академіка НАМ України доктора мистецтвознавства. Термін виконання теми: 2021–2025.

Мета дослідження: створення «картосхеми» «спільного і унікального» в українській історичній і національно-культурній ситуації на тлі всіх інших «національних» версій світу, де постає той чи той наш вітчизняний «пейзаж» як центральна основна всієї подієвості новоукраїнського феномену.

Монографії за темою ФНД:

 • Скуратівський В. (2021) Культура: україно-европейські стратегеми. Монографія К.: Ін-т культурології НАМ України, 480 с. ISBN 978-966-2241-66-2.
 • Скуратівський В. (2020). Скуратівський у KINO-KOЛІ (1997–2008). К.: Ін-т культурології НАМ України, 352 с.; іл. ISBN 978-966-2241-58-7.

«Креативний потенціал економіки культури: культурологічний вимір» під науковим керівництвом Олійник О. С., кандидатки культурології. Термін виконання теми. 2022–2025.

Мета дослідження: систематизація методологічного знання про економіку культури для оновлення категоріального апарату культурології аналізу потенціалу української культури (і культурного продукту) як невід’ємного компоненту сталого розвитку.

Основні завдання дослідження:

1) ретроспективний аналіз усталення економічних відносин різних організаційних форм культурного виробництва і створення цінностей;

2) теоретичне узагальнення вихідних даних макро- і мікрорівнів економіки культури, оновлення, на підставі отриманих результатів, теоретичних уявлень про роль економіки культури у гармонізації світу;

3) висвітлення і аналіз наочних практичних кейсів сучасної економіки культури в Україні, продиктованих внутрішнім соціальним контекстом та глобальними трансформаціями, що змінюють фінансову визначеність, адаптують канали промоції і інструменти доступу до культурних благ і ставлять нові кордони для самоорганізації української культури.

За час роботи відділу від  моменту його створення в 2007 співробітниками відділу розроблялися ФНД:

“Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні” (наук. керівник — Богуцький Ю. П., відповідальний виконавець – Демещенко В. В. Термін виконання теми 2015–2019 р.

“Інтегративні процеси як перспектива культурного розвитку України: методологічні, семіотичні, комунікативні, інтерактивні, регіональні аспекти”. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Юдкін І. М., відповідальний виконавець – кандидат мистецтвознавства, доцент, старший науковий співробітник Волков С. М. Термін виконання теми: 2010–2014 рр.

“Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи”. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Юдкін І. М., відповідальний виконавець – доктор філософських наук, професор Безклубенко С. Д. Термін виконання теми: 2008–2012 рр.

“Культура України: історико-культурологічні виміри”. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Шейко В. М, відповідальний виконавець – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Гаєвська Т. І. Термін виконання теми: 2008–2012 рр.

За результатами досліджень здійснені публікації монографій, збірників наукових праць і матеріалів:

 • (2019) Перспективи динаміки культури в контексті самоорганіза­ції суспільства в ХХІ столітті. Зб. тез допов. Відп. – Демещенко В. В., К. Інститут культурології НАМ України, 69 с.
 • Богуцький Ю. П., Волков С. М., Гриценко О. А., Демещенко В. В., Чміль Г. П. (2017) «Сучасні засади культуротворення в Україні: мережа, нормативно-правова база, діяльність»: науково-аналіт. дослідження. К. Інститут культурології НАМ України. 192 с.
 • (2016) Мистецтво та життя. Зб. наук.праць. К. Інститут культурології НАМ України, 216 с.
 • Берегова О. М. (2013) Інтегративні процеси в музичній культурі України ХХ–ХХІ століть. К.: Інститут культурології НАМ України, 232 с.
 • Гаєвська Т. І. (2012) Традиційна звичаєвість українців кінця XIX –початку XX століття. К.: Інститут культурології НАМ України, 376 с.
 • Шейко В. (2011) «Культура України: в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історико-методологічні аспекти)». К., Інститут культурології НАМ України, 624 с.
 • (2011) Аспекти морфології культури України: генезис, типологія: зб. наук. праць. / І. М. Юдкін, С. Д. Безклубенко, О. М. Берегова, С. М. Волков, Є. М. Причепій. К., Інститут культурології НАМ України 288 с.
 • Волков С. М. (2010). Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка. К. Інститут культурології НАМ України, 248 с.
 • Шейко В. М., Левіна В. Г. (2010) «Українська національна ідея та Микола Хвильовий: історико-культурологічний вимір». К. Інститут культурології НАМ України.
 • Безклубенко С. Д. (2010) «Мистецтво: терміни та поняття» (енциклопедичне видання у двох томах). К. Інститут культурології НАМ України.
 • Шейко В. М., Александрова М. В. (2009) «Культура і цивілізація в філософсько-культурологічній думці України в добу глобалізації». К. Інститут культурології НАМ України.
 • Юдкін І. М. (2008) «Формування визначників української культури». К. Інститут культурології НАМ України.
 • Романенко Г. О., Шейко В. М. (2008) «Еволюція художніх і літературних об’єднань України». К. Інститут культурології НАМ України.