інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Судакова Валентина Миколаївна
Завідувачка відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України.
Доктор філософських наук, доцент.

Закінчила філософський факультет Ростовського-на-Дону державного університету, аспірантуру Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, кандидатська дисертація присвячена аналізу специфіки духовного виробництва. Працювала викладачем, доцентом у декількох закладах вищої освіти. У 1997 році захистила докторську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; з того часу – декан факультету соціальних та гуманітарних наук Міжнародного Соломонового університету, завідувачка кафедри соціології, професор, з 2014 року – завідувачка відділу соціології культури Інституту культурології Національної академії мистецтв.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями сфери соціальних взаємодій, медійних, міжкультурних комунікацій, трансформаціями культурних практик в українському суспільстві, розвитком культурних ідентичностей та специфікою співіснування в полікультурних суспільствах. Керівник трьох тем фундаментальних наукових досліджень (ФНД): «Нові медіа у виробництві та трансляції художньої культури сучасних суспільств» (2017); «Єдність культурного простору України в контексті культурної трансформації» (2019); «Тенденції модернізації культурних практик українського суспільства в контексті європейської інтеграції» (від 2020 до 2024 року). Авторка понад 70 наукових публікацій, серед яких: монографія «Свобода та ненасилля в сучасному суспільному розвитку (онтологічний смисл)», статті у фахових наукових виданнях, участь та редагування трьох колективних монографій.

Судакова В. М. нагороджена Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Відзнакою «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності та Медаллю «Незалежність України» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна».

Публікації останніх років:

Судакова В. М. (2017). Презентаційна функція сучасних медіа як стимул розвитку креативного потенціалу української культури. Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: Монографія. Наук. ред. В. М. Судакова, М. Ю. Наумова. К.: Інститут культурології НАМ України. С. 105-123.

Судакова В. М. (2017). Полікультурний світ як простір мультикультурних практик: проблема концептуалізації цінностей ненасильницького співіснування. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології НАМ України. № 11. с. 179-192.

Судакова В. М. (2017). Соціальна солідарність у глобальному просторі культури: проблема аналізу інтегративного потенціалу новітніх практик мультикультуралізму. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірка наукових праць. № 1 (32) К.: ЛОГОС. С. 124-131.

Судакова В. М. (2018). Культурний простір та особливості його відтворення в умовах глобалізації. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології НАМ України. № 13. С. 184-194.

Судакова В. М. (2018). Дитинство як соціальний феномен глобальної культурної єдності: проблема ідентифікації практик соціалізації дітей «Дитяча субкультура…». Монографія. К.: Інститут культурології НАМ України. С. 66-80.

Судакова В. М. (2018). Мультикультуральні процеси у глобальному вимірі як об’єкт культурологічних досліджень: проблема концептуальних визначень та категоріальних уточнень. Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування. Монографія.  Ред. Судакової В.М., Отрешко Н.Б. К.: Інститут культурології НАМ України. 2018. С. 60-98.

Судакова В. М. (2019). Транскультурні проекції стратегій глобальної інтеграції сучасних полікультурних суспільств. Культурологічна думка.- щорічник наук. праць. Київ. Інститут культурології НАМ України. № 15. С. 12-28.

Судакова В. М. (2019). Генетичні витоки світоглядних детермінант практик ненасилля. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології НАМ України. № 16. С. 8-19.

Судакова В. М. (2019). Транскультурні детермінанти соціального відтворення комунікативних повсякденних практик в умовах глобалізації,  віртуалізації та індивідуалізації суспільного життя. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. № 1-2 (40-41). К.: КНУ імені Тараса Шевченка. С. 23-32.

Судакова В. М. (2019). Культурна самоорганізація в умовах глобальних трансформацій суспільного життя. Самоорганізаційні процеси в культурі України: культурологічний аспект: монографія. (Ю. П. Богуцький, Г. П. Чміль, В. В. Демещенко та ін.). К.: Інститут культурології НАМ України. С.191-214.

Судакова В. М. (2019). Транскультурні чинники розвитку соціальних спільнот українського суспільства: проблема соціологічної концептуалізації. Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти – суспільна уява і практики конструювання. Матеріали ХY1 Міжнар. наук.-практ. конф. – 18-19 квітня 2019 р., (м. Київ) /Наукове видання/ КНУ імені Тараса Шевченка [під.ред. Куценко О.Д. та ін.]. К.: Логос. С. 22-25.

Судакова В. М. (2020). Культурні практики та проблеми їх модернізації в культурному просторі сучасних суспільств.  Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології НАМ України. № 17. С. 165-177 .

Судакова В. М. (2020). Конвенціональний ресурс та постмодерної трансформації культурних практик спілкування: функціональна специфіка етикету. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології НАМ України. № 18. С. 23-36.

Судакова В. М. (2021). Постмодерна трансформація культурних практик повсякденного життя як наукова та гуманітарна проблема. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології НАМ України. № 19. С. 33-45.

Судакова В. М. (2021). Феномен повсякденності в культурі постмодерних суспільств. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 37. Рівне. 2021. С. 48-57.

ORCID 0000-0003-2836-9961

Профіль у Google Академії