інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Про Відділ
Відділ соціології культури є структурним підрозділом Інституту культурології НАМ України; організований з моменту утворення Інституту у травні 2007 року.

Українська соціологічна думка відкриває світові самобутність українства, що збагачує надбання науки та культури виявленням нових методологічних підходів щодо дослідження української національної культури через розкриття її регіональних відмінностей, обумовлених домінуванням у процесах культуротворення на регіональному рівні культурних укладів певного типу. Процес осягнення людиною основ власного буття відбувається у складі певної конкретної спільноти, у взаємодії з іншими людьми. Культура в цьому процесі виступає сукупністю норм та цінностей, знання про які корелює форми організації суспільного життя. У наш час культурологічне знання починає затребуватися соціологічним пізнанням в новому значенні, дає підставу для гіпотези щодо культурологічних студій у перспективі як парадигмальних засад розвитку соціології.

Фахівці Відділу спрямовують свою діяльність на дослідження соціальних аспектів та аналіз чинників, механізмів, інститутів і феноменів культурного життя суспільства; виокремлення проблем соціокультурної динаміки; вивчення закономірностей, тенденцій і форм соціокультурних

змін на основі опрацювання зарубіжного досвіду з використанням сучасних теоретичних підходів та емпіричних процедур Пріоритетними напрямами роботи Відділу є проведення соціологічних досліджень проблем української та світової культури; створення банку соціологічних даних з метою забезпечення вітчизняних дослідників науково обґрунтованими соціологічними показниками у сфері культури.

Дослідники відділу акумулювали цінну й обумовлену суспільством, державними інститутами і науковою спільнотою інноваційну інформацію, що була отримана й накопичена в процесі дослідження фундаментальних наукових тем: «Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей» (керівник — Щербина В. М.); «Нові медіа в процесах виробництва та трансляції художньої культури сучасного суспільства» (керівник — Судакова В. М.).

Здобутки дослідників відділу за результатами дослідження тем відображені в 45 фахових наукових публікаціях, збірнику наукових праць «Національна культура: єдність у різноманітності» (Щербина В. М. та ін.., 2012) та колективних монографіях «Соціологічні дослідження культури: концепції та практики» (2010), «Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір» (2017); оприлюднені на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах.

Наразі фахівці відділу приділяють значну увагу дослідженню тем: «Концепція і практика українського мультикультуралізму» (керівники — Судакова В. М., Отреш ко Н. Б.); «Єдність українського культурного простору в умовах культурних трансформацій” (керівник — Судакова В. М.), «Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових» (керівник — Безгін О. І.).

Співробітники відділу наполегливо й плідно працюють, ведуть ініціативну громадську й наукову роботу, беруть учать у найвпливовіших науково-практичних заходах, міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах, що відбуваються в Україні та за її межами.

Дослідження соціальних механізмів виникнення, розповсюдження, трансформації компонентів культури в умовах сучасних суспільств, аналіз проблем української та світової культури засобами соціології, становлення та розвиток суб’єктів культуротворення тощо є сферою професійних інтересів академіка НАМ України Безгіна О. І., докторів наук Судакової В. М., Щербини В. М., Лобас В. Х., Отрешко Н. Б., докторів філософії (Ph.D.) Наумової М. Ю., Кочарян І. М., наукового співробітника Успенської О. Ю.