інститут культурології

національної академії мистецтв україни

Каран Дмитро Борисович
Науковий співробітник відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.
Кандидат історичних наук.

Основні наукові праці:

Каран Д. Б. Костянтин Харлампóвич (1870–1932): особистість, науковець, громадський діяч [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01, НАН України, Ін-т історії України. Київ, 2018. 23 с.

Каран Д. Б. Діяльність Постійної Комісії для складання біографічного словника українських діячів в контексті епістолярної спадщини К. В. Харламповича. Студії з архівної справи та документознавства, 2004. Т. 11. С. 188-204. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2004_11_22

Каран Д. Б. Вплив батьківської родини та сімейного виховання на формування наукового та релігійного світогляду К. В. Харламповича. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 131. С. 36-40. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_131_9

Каран Д. Б. Оцінка праць К. В. Харламповича про стан і розвиток православних шкіл на теренах Речі Посполитої його сучасниками. Емінак, 2018. № 1(2). С. 108-113. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_1%282%29__20

Каран Д. Б. Стан і розвиток польських, білоруських та українських шкіл в XVI – XVII ст. у наукових студіях К. В. Харламповича. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2019. Вип. 54. С. 225–238. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_54_21